Регіональна цільова соціальна програма

"Молодь Львівщини"

на 2009-2015 роки

І. Загальна частина

Молодь як соціально-демографічна група характеризується не лише віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим місцем у структурі суспільства.

Для України одним із найважливіших завдань є громадянське, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичних та економічних перетворень, процесу інтеграції України до світової спільноти.

Проте, проблеми пов'язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля, що загострилися в останні роки, справили негативний вплив на молодь. Загрозливого поширення серед молоді набули такі соціально небезпечні хвороби: туберкульоз, СНІД, наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом. Порівняно з початком 90-х років скоротилася кількість молоді, що займається фізичною культурою та спортом. Значна частина молодих громадян зайнята в тіньовому секторі економіки. Збільшуються обсяги нелегальної зовнішньої трудової міграції. Рівень злочинності та правопорушень серед молоді зріс.

Зменшується інтерес молоді до літератури, мистецтва, культурної спадщини, негативно впливають на неї недоброякісні зразки вітчизняної та іноземної масової культури.

Тому забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізація її конституційних прав та свобод на Львівщині, потребують посилення координації зусиль держави і громадськості в цьому напрямку та обумовлює необхідність прийняття регіональної цільової соціальної програми “Молодь Львівщини” на 2009-2015 роки (далі – Програма).

ІІ. Мета Програми

Створення системи всебічної підтримки щодо формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення і самореалізації, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молодої особи.

ІІІ. Основні напрямки виконання програми

Основними напрямками виконання програми є:

• створення умов для доступності якісної освіти, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді;

• забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді;

• формування здорового способу життя молоді;

• підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей;

• сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля;

• формування у молоді поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі;

• розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями;

• залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

• інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти;

• формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики;

• забезпечення реалізації прав молоді з особливими потребами.

ІV. Завдання і заходи

Основними завданнями програми є:

• сприяння проявам ініціативи та активності у молодих людей, в усіх сферах життєдіяльності суспільства, залучення їх до участі у формуванні та реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем молоді;

• поліпшення координації зусиль органів державної влади та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики;

• підвищення ефективності державної молодіжної політики на регіональному рівні;

• зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення установ, закладів, громадських організацій, що працюють з дітьми та молоддю;

• підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок;

• створення умов для підтримки самореалізації молоді;

• інтелектуальний та творчий розвиток особистості;

• утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів;

• формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя;

• створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

• інтеграція молодіжного руху Львівщини до європейських та світових молодіжних структур;

• удосконалення нормативно-правової бази, державної регуляторної політики у молодіжній сфері;

• підтримка та сприяння молодіжному житловому будівництву;

• підготовка до ЄВРО – 2012.

V. Очікувані результати, ефективність Програми

В результаті виконання програми очікується:

• сприяння підвищенню ефективності реалізації державної молодіжної політики на Львівщині, забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку молоді;

 

• забезпечення необхідних стартових можливостей для соціального становлення молоді, залучення її до інноваційної діяльності, створення сприятливих умов для безпосередньої участі у суспільних перетвореннях на засадах соціального партнерства;

• створення умов для отримання якісної освіти та зацікавлення молодих людей у її здобутті збільшення кредитування на здобуття освіти, поліпшення рівня навчальної та виховної роботи, створення більш ефективної системи пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, залучення учнів і студентів до наукової та науково-технічної діяльності, розширення співпраці закладів освіти з молодіжними та дитячими громадськими організаціями для реалізації освітньо-виховних програм, удосконалення діяльності органів студентського самоврядування, поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках, розв'язання побутових проблем;

• позитивні зрушення у розв'язанні проблеми зайнятості молоді – збільшення кількості робочих місць для неї, забезпечення бажаючих тимчасовою роботою у вільний від навчання час, залучення учнів, студентів та безробітної молоді до громадських робіт, створення умов для підприємницької діяльності молоді, зокрема: підтримка її розвитку на селі, посилення контролю, в тому числі, громадського, за якістю робочих місць, які бронюються для молоді, заохочення роботодавців, які беруть на роботу випускників навчальних закладів, безробітну молодь, забезпечують студентські та учнівські трудові загони необхідним обсягом робіт, сприяння розвиткові мережі служб працевлаштування молоді;

• поліпшення соціальної роботи з молоддю, зокрема з молодими сім'ями, молодими інвалідами, сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з особами, що повернулися з місць позбавлення волі, залучення до цієї роботи молодіжних громадських організацій, волонтерів;

• здійснення заходів щодо задоволення потреб молоді у житлі, вдосконалення механізму та збільшення обсягів надання, за рахунок коштів Державного бюджету України, пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво та придбання житла молодим сім'ям і молодим громадянам;

• формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

• залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями Українського народу, сприяння розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості, посилення роботи творчих спілок та об'єднань, клубів за інтересами, розвиток сучасної індустрії дозвілля молоді;

• створення умов для поліпшення здоров'я молоді, усунення перепон, що заважають доступу до медичного обслуговування, посилення профілактичної роботи щодо запобігання наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД, охоплення молоді рухом за здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

• зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед молоді, поліпшення правового виховання молодих людей, підвищення ефективності діяльності суб'єктів соціального та правового захисту молоді, молодіжних громадських організацій щодо профілактики правопорушень серед юнаків та дівчат, їх соціальної реабілітації в суспільстві;

• активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та авторитетності, створення моделі взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики, зміцнення матеріальної бази та розширення фінансування програм молодіжних громадських організацій, а також загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї;

• зміцнення і стабілізація структури органів державної влади, які займаються розв'язанням молодіжних проблем, постійне збільшення обсягів фінансування програм у молодіжній сфері, звернення особливої уваги на проблеми реалізації державної молодіжної політики на регіональному рівні;

• удосконалення механізму добору та залучення молоді до навчання у вищих закладах освіти, які займаються підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців, створення умов для професійного зростання та просування молоді по службі, поглиблення діяльності громадських організацій, статутним завданням яких є робота з молодими депутатами та молодими державними службовцями;

• врегулювання проблеми трудової міграції з країнами, куди виїжджає на тимчасову роботу молодь України, розширення масштабу наукового, культурного, туристичного, спортивного молодіжного обміну, поліпшення співпраці українських молодіжних і дитячих громадських організацій України з партнерами за кордоном;

• розширення обсягів наукових досліджень молодіжних проблем, поліпшення координації їх проведення, створення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної політики, доступу молодіжних і дитячих громадських організацій до засобів масової інформації, відпрацювання механізму впровадження соціальної реклами у молодіжній сфері.

VI. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (обласного та місцевих бюджетів) та інших передбачених законом джерел.Заступник голови облдержадміністрації – керівник апарату Олександр ГАНУЩИН